02177071745

02177082377

info at banibast.com

انکربولت3

۲- نوع بار

در طراحی استاتیکی یا دینامیکی بودن بار باید تعیین شود.

 

۳- بار وارد بر سازه

 

کلیه بار هایی که به سازه ( و نه انکر ) وارد می شوند، می بایست در طراحی انکر لحاظ شوند. این بار ها می توانند شامل وزن اعضای سازه و تجهیزاتی که به طور ثابت نصب شده اند ( بار های مرده ) و یا بار های ناشی از وزش باد، بارش برف، زلزله و یا تجهیزات و ماشین آلات در حال کار باشند.

 

۴- بار وارد به انکر بولت (رول بولت)

رول بولترول بولت

با توجه به وجود برخی محدودیت ها مانند نصب نا مناسب انکر ها، ممکن است همه آن ها به طور مساوی بار های وارد شده را تحمل نکنند. همان طور که در تصاویر فوق نشان داده شده در این حالت تنها سه انکر بار برشی وارد شده را تحمل می کنند. برای جلوگیری از ایجاد این مشکل می توان فاصله بین انکر و سوراخ بین صفحه فلزی را با روش هایی چون استفاده از واشر های مخصوص ( Dynamic Set ) پر نمود.

بدیهی است استفاده و یا عدم استفاده از این روش می باید در طراحی مشخص شود.

۵- مصالح پایه

۶- فاصله انکر ها از یکدیگر و فاصله از لبه ماده پایه

Anchor Bolt

تا زمانی که مخروط های تنش تشکیل شده توسط هر انکر با یکدیگر تداخلی نداشته باشند یا با لبه ماده پایه فاصله داشته باشند، باربری انکر ها کاهشی نخواهد داشت اما در شرایطی که این فواصل کمتر گردند لازم است که ضرایب کاهش دهنده بر باربری انکر ها اعمال گردد.

بدیهی است این فواصل از یک میزان مشخص نمی تواند کمتر شود.

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما